Back to results

Library

Kening Hindrik de Fjirde / oerset fen S. D. Jong.

[Henry IV, part 1 in Frisian]

  • Date published

    1929

  • Publisher

    [Frisia : Moanneskrift fen de Fryske Bibleteek, 1929]

  • Subject

    Shakespeare, William, 1564-1616. Henry IV, part 1. Frisian.

Translated by S. D. de Jong.